Preuzmite izveštaje iz prve faze konsultacija

Odaberite jednu od grupa iz liste da biste videli rezultate

Koje ciljeve je ova grupa odabrala?

  Kako smo došli do mišljenja ljudi?

  Metodologije korišćene da bismo došli do podataka

  • Onlajn anketa
  • Terenska anketa
  • Radionica
  • Fokus grupna diskusija
  • Javna debata
  • Onlajn upitnik

  Koje prioritete su odabrali građani Srbije?

  Veći broj kvalitetnih radnih mesta i dostojno zapošljavanje

  Malo mogućnosti za zapošljavanje, diskriminacija u pogledu zapošljavanja, nizak kvalitet zapošljavanja i neodrživo i nesigurno zapošljavanje istaknuti su kao glavni problemi u vezi sa ovim prioritetom za vreme konsultacija. Postavljanje potrebe za povećanjem zapošljavanja kao prvoplasiranog prioriteta jasno daje do znanja da ljudi u Srbiji žele uslove za aktivno učestvovanje u ekonomiji, žele da stvaraju ekonomske vrednosti i da omoguće sebi i svojim porodicama pristojan život. Rešenja za promene koje su građani predložili uključuju: stvaranje novih radnih mesta, promociju socijalnih prava za zaposlene, eliminaciju diskriminacije i usluge podrške za radnu snagu.

  Suzbijanje siromaštva i bolja podrška ranjivim grupama

  Nizak životni standard kod većine stanovništva, povećanje ekonomskih nejednakosti, siromaštvo i višedimenzionalno socijalno isključivanje su problemi koje su ljudi primetili kao veoma bitne u Srbiji. Ovi podaci ne iznenađuju kada se uporede sa zvaničnim nalazima, koji sugerišu da postoji veoma visok rizik od siromaštva i socijalne isključenosti kod stanovništva Srbije. U 2010. godini 18% stanovništva u Srbiji je bilo u riziku od siromaštva na osnovu EU indikatora za relativno siromaštvo, dok je 7,1% u gradskim i 14,9% u seoskim oblastima bilo ispod stope apsolutnog siromaštva na osnovu indikatora Svetske banke u 2012. godini. Rešenja za promenu koja su predložili građani za vreme konsultacija obuhvataju: povećanje životnog standarda, bolju podršku siromašnima, bolju dostupnost uslugama socijalne zaštite, kao i povećanje kvaliteta ovih usluga.

  Odgovorno upravljanje i pouzdanije institucije

  Ovaj prioritet je nastao kao posledica problema koje su naveli građani Srbije, a koji su obuhvatali: korupciju na svim nivoima, nekompetentnu i nepoštenu političku elitu, neefikasnu Vladu, slabe državne institucije, slabo sprovođenje zakona, neefikasnu borbu protiv kriminala i nasilja, kao i neefikasne politike. Na osnovu mišljenja građana i predstavnika različitih interesnih grupa, do promene se jedino može doći borbom protiv korupcije, jačanjem institucija i odgovornim upravljanjem i efektivnim sprovođenjem zakona.

  Kultura odgovornosti, tolerancije i socijalne kohezije

  Imajući u vidu da je Srbija bila izložena problemima koji su se odnosili na konflikte i problematičnu tranziciju u poslednje dve decenije, nije iznenađujuće da je sistem vrednosti evoluirao do raznovrsnih anomija. Ovi nalazi su takođe prepoznati za vreme konsultacija. Neodgovornost, netolerancija, nedostatak poverenja u druge i nedostatak solidarnosti su istaknuti kao problemi. Ideje koje su predložene kao rešenja ovih problema bile su usmerene kako prema individualnim tako i ka širim društvenim promenama. Ove ideje su obuhvatale: promociju i podsticanje individualne odgovornosti na svim nivoima, promociju individualne tolerancije i tolerancije između grupa, kao i promociju solidarnosti.

  Kvalitetnije obrazovanje

  Kao glavne problem koji se odnose na obrazovanje identifikovani su: nedostatak dostupnosti škola i kvalitetnog obrazovanja u seoskim oblastima, nizak kvalitet obrazovanja na nivou osnovnih i srednjih škola, nepovezanost između obrazovnih programa i potreba na tržištu rada, visoka cena univerzitetskog obrazovanja, nedostatak kvalitetnih programa doživotnog učenja, kao i nedovoljno uspešna implementacija inkluzivnog obrazovanja. Ljudi u Srbiji žele dostupno i kvalitetno obrazovanje, ali oni takođe žele da vide i rezultate – više obrazovanih ljudi. I pored činjenice da je dostupnost obrazovanja značajno poboljšana za vreme poslenje decenije, jaz između većine stanovništva i određenih ranjivih grupa još uvek postoji i naglašeniji je u višim nivoima obrazovanja.

  Bolja zdravstvena zaštita

  Uprkos određenim poboljšanjima, ljudi su još uvek nezadovoljni zdravstvenom zaštitom u Srbiji. Među glavnim problemima ljudi navode: nedostupnost dijagnostike i bolničkog lečenja, široko raspostranjenu korupciju, slabu dostupnost kvalitetnih usluga u udaljenim oblastima, diskriminaciju ranjivih grupa, kao i neefikasnost programa prevencije. Ljudi su naveli da bi nedostaci zdravstvenog sistema mogli biti svedeni na minimum kroz poboljšani obuhvat zdravstvenim osiguranjem svih građana, bržu dijagnostiku i kvalitetnije lečenje, poboljšano reproduktivno zdravlje majki i poboljšanu zdravstvenu zaštitu žena, kroz više programa podrške usmerenih na planiranje porodice, preventivnih programa za mlade, i na kraju, kroz reformu usluga u pogledu trendova vezanih za starenje populacije.

  Očuvanje životne sredine

  Stanje životne sredine u Srbiji nije na zadovoljavajućem nivou. To se jednako odnos i na stanje voda i vodenih resursa, vazduha, biodiverziteta, šuma i tla. Opšti nalazi koji su proizašli iz konsultacija govore da su pitanja zaštite životne sredine uglavnom u fokusu mladih, stanovništva iz seoskih krajeva, stručnjaka i određenih nevladinih organizacija. Među glavnim problemima koje su ove grupe identifikovale nalaze se: energetsko siromaštvo, nemarnost u pogledu razvoja alternativih i dostupnih energija, uklanjanje industrijskog otpada, lokacija za ukljanjanje otpada i uklanjanje čvrstog otpada, zagađenje vazduha, voda i zemljišta, kao i nizak nivo svesti u pogledu pitanja zaštite životne sredine.

  Ravnopravnost žena i muškaraca

  Rodne nejednakosti su istaknute u Srbiji. One su prisutne u svim sferama društvenog učešća, kroz dostupnost važnim resursima, kao i u međuljudskim odnosima. Kao i u slučaju zaštite životne sredine, jednakost polova se ne doživaljava kao prioritetna tema kod svih učesnika konsultacija. Ovu temu uglavnom prepoznaju žene, feministkinje, pojedini stručnjaci i neke nevladine organizacije. Ključni problemi koji se odnose na nejednakost polova, a koji su pomenuti za vreme konsultacija su: slabo učešće žena u definisanju i donošenju zakona, široke nejednakosti u različitim sferama društvenog učešća, velike nejednakosti u sferi privatnog života i reproduktivnoj ulozi, kao i diskriminacija i stereotipi u vezi sa ulogom žena.

  Migracije i pokretljivost stanovništva

  Migracije su pomenute za vreme konsultacija kao prožimajuće pitanje, u kontekstu pokretljivosti radne snage, kao i u kontekstu značajnog gubitka ljudskih resursa, izlaznih strategija ranjivih grupa i sklonosti mladih ljudi ka emigraciji usled nedostatka dobre razvojne strategije za budućnost. Migracije su takođe pomenute u smislu osetljivog položaja određenih grupa migranata. Ključni problemi koji su ovde naglašeni bili su: neadekvatan status i postupanje sa prinudnim migrantima, naglašena depopulacija u seoskim oblastima usled migracija prema gradovima, odliv mozgova i nedostatak visokoobrazovanih ljudi, nedostatak informacija o dobrim i lošim stranama migracija, kao i nedovoljno dobro rukovođenje trendovima migracija, naročito u slučaju neregularnih migracija.